KvK onder nummer 40103611                                              Webdesign © IB-sp

de buurtvereniging ontstaat

De buurtvereniging heeft 2 belangrijke doelstellingen.

Te weten:

Destijds gaven een 11-tal bewoners van het buurtschap ten overstaan van Wilhelmus Gerardus Hemmers, notaris te Heerde, arrondissement Zutphen, te kennen dat het in het belang van alle bewoners van het buurtschap was, dat een buurtvereniging zou worden opgericht voor behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

De volgende bewoners verschenen op 3 juni 1930 voor genoemde notaris:

allen arbeiders en woonachtig in het buurtschap Hoornerveen.

De oprichting van de vereniging werd een feit. In een bijeengeroepen vergadering,  waaraan

54 inwoners  gehoor gaven en die onder leiding stond van de burgemeester van de gemeente Heerde, de heer Jhr. J.G. Schorer, is toen met algemene stemmen tot oprichting van de vereniging besloten en werd een bestuur bestaande uit vijf leden benoemd. Op 3 juni 1930 is de akte van oprichting van de buurtvereniging voor notaris W.G. Hemmers verleden, terwijl bij Koninklijk Besluit van 15 augustus 1930 nummer 17 de Statuten van de vereniging zijn goedgekeurd. Het eerste bestuur van de buurtvereniging bestond uit: 

Uit het jaarverslag 1930 valt verder op te maken dat 68 inwoners van het buurtschap als lid tot de vereniging zijn toegetreden en dat de heer J.H. Bosch, notaris te ’s Gravenhage,  zich als donateur opgaf. Aan de heer J.H. Bosch heeft het buurtschap Hoornerveen veel te danken gehad. Hij was de grondlegger, de onvermoeibare adviseur en steunpilaar voor de buurtvereniging.  Dit zowel voor, bij en na de oprichting in 1930. Kort na de oprichting is de heer Bosch dan ook het erelidmaatschap aangeboden (bij brief van 9 mei 1931).

De buurtverenging heeft inmiddels drie ereleden.

*Erevoorzitter, de heer H.J. van Putten
geboren 16 maart 1897
overleden 15 augustus 1994
(eerste voorzitter van de vereniging 1930 - 1958)

*Erelid Mr H.G. Bosch
geboren 18 maart 1906
overleden 9 december 1997
Adviseur en steunpilaar van de buurtverenging zowel voor, bij als na de oprichting. Heeft kunnen bewerkstelligen dat de buurt werd aangesloten op het elektriciteitsnet.

*Ere lid H vd Grift

Overleden in 2013
In de ledenvergadering van 27-01-2010 is het nieuwe logo van onze buurtvereniging in gebruik genomen. Het logo is ontworpen en geheel belangeloos beschikbaar gesteld door onze buurtbewoner Gerben Bredenwold van Grafisch Bedrijf Bredewold uit Wezep.

Het
Ontstaan
Het gebied waaruit